TWFA Member

Chairwoman:Ching FAN
Director-General:Pecha Lo
Board Director:Chun-Chi WANG, She-Wei CHOU, Wei-Ssu CHIEN, Jia-Tian SHIU
Board Member:Fan WU,Tai-Li HU, Teresa HUANG, Betsy LAN, Meg M. LU, Ying-Ying YANG, Joyce CHIANG, Chen-Ti KUO, Chao-Ti HO, Ching-Hui LEE
Standing Board Supervisor:Weitsy WANG
Board Supervisor:Lydia WEN, Pei-Jing LIN
Consultant:Yu-Shan HUANG, M-H. Mia CHEN, Lih-Kuei CHEN, Hsiu-Nu TSAI, Sophie LIN